Proverbs from @rob_pike's inspiring talk at Gopherfest SV 2015 (video)
">Hexo cdn.jsdelivr.net A low cost solution for CDN invalidation(Hexo cdn.jsdelivr.net 等部分CDN引用无效的一种低成本解决方案)

Hexo cdn.jsdelivr.net A low cost solution for CDN invalidation(Hexo cdn.jsdelivr.net 等部分CDN引用无效的一种低成本解决方案)

macos